WALKA Z WODĄ ROZPOCZĘTA

Walka z problemami wody w naszym mieście rozpoczęta. W 2011 roku w budżecie Miasta Marki zostały zabezpieczone środki na następujące cele:
przedłużenie odwodnienia ul. Sowińskiego oraz odwodnienie ul. Dobrej ( odcinek od ul. Jana Pawła II do ul. Sowińskiego)
budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kasztanowej
wykonanie studni chłonnej na ul. Sowiej
projekt odwodnienia w rejonie dróg: Ząbkowska, Lisa Kuli, Szkolna, Zajączka, Sowia i Łączna
Jednocześnie w budżecie przewidziana jest kwota 800 000 zł na cele związane z melioracją, tzn. chodzi tu o renowacje istniejących rowów melioracyjnych, projekty nowych rowów, przebudowę przepustów itp. Są to rejony ulic: Koszalińskiej, Wyspiańskiego, Zygmuntowskiej, Dzikiej, Wilczej, Zajączka, Solskiego, Szkolnej. Zostanie również wybudowana kanalizacja deszczowa na ulicy Ząbkowskiej od ulicy Fabrycznej do Szpitalnej. Prace te wykona Wodociąg Marecki. Istnieje szansa, że w tym roku uda się, przeprowadzić jeszcze dodatkowe prace. Kryzys powoduje bowiem obniżenie kosztów związanych z pracami. To dopiero początek walki naszego miasta z problemami wody, ale został zlecony kompleksowy plan rozwiązania tego problemu. Po jego sporządzeniu, zostaną poczynione kolejne prace, w celu rozwiązania tego uporczywego problemu. Problemu jakim niewątpliwie w ostatnim czasie jest woda.