ŚWIĄTECZNY HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH O MISTRZOSTWO POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO.

Rodzice szykowali się do Świąt Bożego Narodzenia, kiedy ich młodzi piłkarze przystępowali do finałowych rozgrywek w Świątecznym Halowym Turnieju Piłki Nożnej Szkół Podstawowych o Mistrzostwo Powiatu Wołomińskiego w Markach. Jak się później okazało – bezkonkurencyjni okazali się zawodnicy z sąsiednich Ząbek.

Przy wsparciu Powiatu Wołomińskiego oraz patronacie posła na Sejm RP Jana Grabca odbył się pierwszy, ale mam nadzieję nieostatni świąteczny turniej piłki nożnej, którego organizatorem był UKS Marki. Po zaciętych meczach najlepsza okazała się drużyna z Ząbek, a trzecie miejsce przypadło mareckiej szkole AD ASTRA.

Końcowe wyniki wyglądały następująco:

1 miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ząbkach
2 miejsce – Zespół Szkół Katolickich w Ząbkach
3 miejsce – Prywatna Szkoła Podstawowa AD ASTRA w Markach
Finaliści otrzymali puchary, pamiątkowe medale oraz piłki dla szkół.
W klasyfikacji na najlepszego napastnika wygrał Michał Durajczyk ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ząbkach.
Cieszę się, że jako przewodniczący Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki mogłem przyczynić się do tego, że tego typu turniej mógł zostać rozegrany. W imieniu piłkarzy dziękuję Zarządowi Powiatu za przychylność. Jestem przekonany, że turniej ten na stałe wpisze się w kalendarz imprez sportowych na mapie Powiatu Wołomińskiego.
Wszystkim zawodnikom składam gratulacje za zaangażowanie i poświęcenie, a także grę na najwyższym poziomie. Brawo!

Pielęgnujemy tradycję, czyli spotkanie opłatkowe powiatowej Platformy.

To już tradycja, że w okresie przedświątecznym środowiska związane z Platformą Obywatelską w Powiecie Wołomińskim spotykają się na spotkaniu opłatkowym. Niezależnie od czasów, czy koniunktury – sympatycy i członkowie lokalnych kół mają okazję do koleżeńskich, a niekiedy przyjacielskich rozmów. W tym niezwykłym okresie, gdzie wyczuwalny jest klimat nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia nie mogło zabraknąć życzeń i dzielenia się opłatkiem. Bardzo ważnym jest, że w tym okresie jesteśmy razem…

Zespół ds. powiatowego projektu startu zawodowego osób niepełnosprawnych po ukończeniu edukacji.

Moja interpelacja w sprawie zespołu ds. powiatowego projektu startu zawodowego osób niepełnosprawnych po ukończeniu edukacji. Osobiście traktuję ten temat bardzo poważnie, dlatego ruszamy z pracami na posiedzeniach Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki już ze styczniem 2016 roku. Problem jest i nie powinniśmy udawać, że go nie ma…

Komisja Edukacji, Sportu i Turystyki w Radzie Powiatu Wołomińskiego, której mam zaszczyt przewodniczyć, przyjęła podczas posiedzenia ww. Komisji w dniu 5 lutego 2015 roku stanowisko do Zarządu Powiatu Wołomińskiego w sprawie powołania zespołu ds. powiatowego projektu startu zawodowego osób niepełnosprawnych po ukończeniu edukacji szkolnej. Stanowisko to skierowałem w formie pisemnej, za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego – Pana Janusza Werczyńskiego na ręce Pana Starosty (pismo w załączniku).

W związku z powyższym, zwracam się z zapytaniem, jakie kroki podjął Pan Starosta w przedmiotowej sprawie, tj. ww. stanowiska Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki?

Nie ukrywam, że problem, którego tyczy się wspomniane stanowisko jest na tyle poważny, że będę dążył do tego, aby pochylić się nad nim w najbliższym czasie, co będzie oznaczało umieszczenie tego tematu, jako jednego z punktów pracy Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki na 2016 rok.

Z góry dziękuję za odpowiedź na zadane pytanie.

Zestawienie dróg Powiatu Wołomińskiego, czyli odpowiedź na moją interpelację.

Właśnie otrzymałem odpowiedź na moją interpelację w sprawie dróg Powiatu Wołomińskiego, za którą dziękuję Staroście Rakowskiemu. Czy mnie zdziwiła? Absolutnie nie, ale stała się dla mnie skarbnicą wiedzy, gdzie powiat inwestował przez ostatnie kilkanaście lat. Dysproporcje w inwestycjach drogowych Powiatu Wołomińskiego widać gołym okiem, dlatego warto rozpocząć prace nad strategią rozbudowy dróg powiatowych w oparciu o analizę już istniejących…

Interpelacja

Odpowiedź na interpelację

Interpelacja w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Jak powszechnie wiadomo – życie nie lubi próżni, a najlepszym dowodem na to są coraz to nowe zmiany prawne. Nie inaczej jest i tym razem, gdzie wprowadzenie nowych przepisów dotyczyć będzie samorządu, a dokładnie tego powiatowego. Z uwagi na swoją działalność w Radzie Powiatu Wołomińskiego postanowiłem skierować na ręce starosty interpelację w sprawie nowego zadania zleconego właśnie na powiaty. Mówimy tu o ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, która to zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2016 roku.

Poniżej treść mojej interpelacji w powyższej sprawie: 

Z dniem 1 stycznia 2016 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, która nakłada na powiaty obowiązek zorganizowania, a także prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Obowiązek ten jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, za którym ma iść dotacja na jego realizację. Liczba punktów na terenie danego powiatu ma być obliczana na podstawie specjalnego mnożnika, o którym mówi art. 20 ust. 4 ww. ustawy (Mnożnik oblicza się w ten sposób, że liczbę mieszkańców powiatu, przyjętą według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, dzieli się przez 25 000, z tym że nie może on być mniejszy niż 2 i większy niż 35. Mnożnik wyrażony liczbą niecałkowitą zaokrągla się do liczby całkowitej w górę, jeżeli pierwsza cyfra po przecinku jest równa lub wyższa niż 5, albo w dół – jeżeli pierwsza cyfra po przecinku jest niższa niż 5.). Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej mogą funkcjonować w lokalach, które są w zasobach danego powiatu, ale mogą to być również lokale gminne. W przypadku tych drugich niezbędne jest zawarcie porozumienia na linii powiat-gmina, celem określenia warunków współpracy.

Według ww. ustawy, a dokładnie art. 28. W latach 2016–2025 maksymalny limit wydatków budżetu państwa będący skutkiem finansowym wejścia w życie niniejszej ustawy wynosi 1 047 706 318 zł, a w zbliżającym się 2016 roku 94 183 200 zł. Finansowanie zadania ma być prowadzone w podziale procentowym (97% na wynagrodzenia z tytułu umów oraz 3% na tzw. koszty organizacyjno-techniczne zadania).

W związku z ww. zadaniem, zwracam się Pana Starosty z następującymi pytaniami:

  • Na jakim obecnie etapie jest Powiat Wołomiński, jeśli chodzi o zastosowanie się do ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, która ma obowiązywać od 1 stycznia 2016 roku?
  • Jaka liczba punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w myśl ustawy powinna funkcjonować na terenie Powiatu Wołomińskiego?
  • Czy analizowano skutki finansowe dla Powiatu Wołomińskiego, które będą wynikać z realizacji ww. zadania?

Z góry dziękuję za udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.

interpeacja ustawa

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie projektu drogi powiatowej Sosnowa-Kościuszki.

Ciąg ulic Sosnowa-Kościuszki, począwszy od skrzyżowania Sosnowa/Kościuszki/Okólna/Mickiewicza, a na granicy Marek z Warszawą kończąc – wszedł z początkiem 2015 roku w zarząd dróg Powiatu Wołomińskiego. Nie ukrywam, że zależy mi na tym, aby wspomniane ulice zostały gruntownie wyremontowane, co będzie rodziło wydatki na poziomie kilku milionów złotych. Pierwszym etapem, który musi zostać zamknięty jest projekt budowy ww. ciągu ulic, który to został zlecony w drodze porozumienia przez Powiat Wołomiński – Gminie Marki. W tym właśnie celu złożyłem w mareckim urzędzie wniosek o udostepnienie informacji publicznej. Treść złożonego wniosku zamieszczam poniżej:

WNIOSEK

O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2001 r., Nr 112″ poz. 1198 z zm.) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

Z dniem 1.01.2015 roku ciąg ulic Sosnowa – Tadeusza Kościuszki w Markach przeszły w zarządzanie Powiatu Wołomińskiego, a co za tym idzie, to na Powiecie Wołomińskim ciąży obecnie dbanie o stan ww. ulic. Nie ulega wszelkiej wątpliwości, że stan tych ulic, zwłaszcza po zakończeniu prac związanych z budową kanalizacji wskazuje na potrzebę ich remontu. Należy podjąć próbę, aby wspomniany remont został dokonany kompleksowo – z uwzględnieniem odwodnienia i przebudowy skrzyżowania ulic: Sosnowa – Kościuszki – Okólna – Mickiewicza. Wiadomym jest, że realizacja tej inwestycji nie należy do najłatwiejszych z uwagi na wykup gruntów niezbędnych do wykonania zakładanych prac, a to skutkuje wykonaniem tej inwestycji na przełomie kilku lat.

W tegorocznym budżecie Powiatu Wołomińskiego zabezpieczono kwotę 100000 zł na projektowanie ww. dróg, która zostanie przekazana na rzecz Miasta Marki, po dostarczeniu noty księgowej za wykonanie wspomnianego projektu. Termin realizacji tego zadania upływa z końcem 2015 roku, a wynika to z porozumienia zawartego między Powiatem Wołomińskim, a Miastem Marki.

W tej sytuacji, mając na uwadze rozłożony w czasie proces realizacji ww. inwestycji, a co za tym idzie czas, na którym powinno nam zależeć – zwracam się z następującymi zapytaniami:

Na jakim obecnie etapie jest projektowanie ciągu ulic Sosnowa – Tadeusza Kościuszki, które zostało w drodze dotacji powierzone Miastu Marki?

Czy jest jakiekolwiek ryzyko nie dotrzymania terminu wykonania ww. projektu w tym roku, a jeśli tak, to z czego to wynika?

Jeśli w dniu złożenia powyższego pisma – Miasto Marki dysponuje już gotową dokumentacją projektową, to zwracam się z prośbą o możliwość jej przesłania wraz z odpowiedzią na powyższy wniosek. Chodzi mi głównie o kosztorys wykonania ww. inwestycji – w rozbiciu na poszczególne pozycje, w tym wykupy gruntów pod inwestycję?

IMG_20151202_143424

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie postępu w budowie szkoły gimnazjalnej w Markach.

Z jednej strony dlatego, że pracowałem przy założeniach do budowy szkoły gimnazjalnej w Markach, a z drugiej strony dlatego, że Powiat Wołomiński zamierza budowę szkoły technicznej w Markach – właśnie te fakty skłoniły mnie do złożenia (w Urzędzie Miasta Marki) wniosku o udostępnienie informacji publicznej o poniższej treści.

WNIOSEK

O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2001 r., Nr 112″ poz. 1198 z zm.) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Pawła II w Markach od lat funkcjonuje warunkowo ze względu na wątpliwy stan zajmowanego, historycznego budynku (pałacyku Braci Briggsów). Temat zmiany tej lokalizacji ciągnie się już pewnie kilkanaście lat, ale dzięki działaniom poprzedniej kadencji działania te zostały ukierunkowane i weszły w stopień zaawansowania, który nakazywałby oczekiwać, że nowa inwestycja ruszy jeszcze w 2015 roku – tak się jednak nie stało. Jak dobrze wiemy, dalsze funkcjonowanie szkoły w ww. budynku stwarza wyraźne i realne ryzyko dla uczniów i kadry pedagogicznej związane chociażby z pożarem, co miało już kiedyś miejsce.

W związku z powyższym, zwracam się z zapytaniem, na jakim obecnie etapie jest realizacja inwestycji związanej z budową szkoły gimnazjalnej w Markach (nowa siedziba Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Pawła II w Markach)?

Proszę o przedstawienie harmonogramu realizacji ww. inwestycji w rozbiciu na poszczególne miesiące, licząc od dnia wpłynięcia tego pisma do dnia zakończenia inwestycji?

Proszę również o podanie wszystkich dotychczasowych wydatków/kosztów związanych z ww. inwestycją – poniesionych przez Miasto Marki (w rozbiciu na poszczególne pozycje i kwoty)?

IMG_20151202_143333

Moja interpelacja w sprawie długości sieci dróg powiatowych w poszczgólnych gmianach Powiatu Wołomińskiego.

Powiat Wołomiński to 12 gmin, a każda z nich ma zupełnie inne potrzeby i zupełnie inne możliwości. Dużo mówi się ostatnio o zrównoważonym rozwoju Powiatu Wołomińskiego, co jest w pełni zrozumiałe z uwagi na różny stopień tego rozwoju na przełomie ostatnich lat w każdej z wspomnianych 12 gmin. Mnie osobiście najbardziej interesuje, jak obecnie przedstawia się długość sieci dróg powiatowych w każdej z gmin oraz to, jak logicznie ta sieć dróg jest ze sobą powiązana. Ciekawi mnie również, jak drogi powiatowe powiązane są z drogami wojewódzkimi i krajowymi, aby razem tworzyć infrastrukturę drogową skierowaną dla dobra mieszkańców? Dlatego właśnie skierowałem interpelację do Starosty Powiatu Wołomińskiego o następującej treści:

Powiat Wołomiński składa się obecnie z dwunastu gmin, w tym gmin miejskich: Marki, Zielonka, Ząbki, Kobyłka; gmin miejsko – wiejskich: Radzymin, Tłuszcz, Wołomin; gmin wiejskich: Dąbrówka, Klembów, Jadów, Poświętne oraz Strachówka. Każda z tych gmin dysponuje znacznie różniącą się od siebie siecią dróg powiatowych.

W związku z tym, zwracam się do Pana Starosty z prośbą o odpowiedź na poniższe pytanie?

Proszę o przygotowanie zestawienia, które będzie zawierało następujące informacje:

– nazwę drogi powiatowej,

– gminę, na terenie której dana droga powiatowa się znajduje,

– długość w kilometrach danej drogi powiatowej,

– nawierzchnię drogi powiatowej (gruntowa, utwardzona, asfaltowa, itp.),

– datę, od której dana droga stała się drogą powiatową,

– roczny koszt utrzymania danej drogi powiatowej.

Sugeruję, aby dane zestawienie zostało sporządzone w formie tabeli, co będzie przejrzyste w odbiorze.

Z góry dziękuję za udzielone informacje.

drogi powiatowe

Stanowisko Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie ograniczenia ruchu samochodów ciężarowych na odcinku drogi krajowej S8 w Markach.

Podczas dzisiejszej sesji Rady Powiatu Wołomińskiego podpisałem się pod niewątpliwe potrzebnym stanowiskiem Rady w sprawie ograniczenia ruchu samochodów ciężarowych na odcinku drogi krajowej S8 w Markach. Mam nadzieję, że wspólne działania przyniosą wymierne efekty.

IMG_20151125_165034

 

Zielona bariera – receptą na brakujące ekrany w Markach?

Obwodnica Marek powstaje zgodnie z planem, co cieszy z uwagi na paraliż komunikacyjny naszego miasta. Wszystko wydaje się zmierzać w dobrym kierunku, ale pozostaje jeszcze temat brakujących ekranów, które powinny chronić mieszkańców południowo-wschodnich Marek przed nadmiernym hałasem powstającej dziś trasy. Czy „zielona bariera” okaże się receptą na brakujące ekrany?

Dziś tego nie wiem, ale skoro podobne rozwiązanie ma szansę powstać na warszawskiej Ochocie, to może należy podjąć temat w mareckich realiach. Udowodniono np., że nasadzenie podwójnego rzędu lip obniża poziom hałasu o 8 decybeli.

Swego czasu o takich rozwiązaniach pisał również Puls Biznesu:

Artykuł w Pulsie Biznesu

Zdaję sobie sprawę, że tego typu działania powinny być prowadzone przez burmistrza naszego miasta, co jest kwestią oczywistą, dlatego nie podejmując działań pobocznych – kieruję do burmistrza pismo w tej sprawie. Sprawdźmy jakie są możliwości w przedstawionej przeze mnie propozycji – „zielonej barierze”.

Poniżej treść pisma, które kieruję do naszego burmistrza:

Na wstępie chciałbym wyrazić swoje zadowolenie, które wpisuje się w głos mieszkańców Marek i dotyczy realizacji inwestycji związanej z budową obwodnicy naszego miasta. Cieszę się, że inwestycja ta prowadzona jest zgodnie z harmonogramem wcześniej zaplanowanych prac. Mając wiedzę na temat Pańskiego wkładu w to przedsięwzięcie – jestem pełen uznania dla kontynuacji działań w prowadzonej przez Pana polityce kierowania naszym miastem. Cieszę się, możemy współpracować na linii miasto – powiat, a współpracę tę oceniam wzorcowo.

Wracając do samej obwodnicy Marek – niestety, ale zmiany dotyczące zabezpieczenia mieszkańców przed nadmiernym hałasem uległy zmianie i z pierwotnie zakładanych 3320 m ekranów pozostało zaledwie 1758 m, co stanowi blisko 50% mniej barier ochronnych w stosunku do tych zakładanych w decyzji środowiskowej. Mieszkańcy południowo-wschodnich Marek (ul. Szpitalnej, Wojskiego, Ząbkowskiej, Pomorskiej, Mazurskiej oraz Fabrycznej) artykułowali swoje obawy podczas rozprawy administracyjnej we wrześniu 2013 r., gdzie zwracali uwagę na niewystarczające ich zdaniem zabezpieczenia przed hałasem. Zwracano również uwagę na obniżenie wysokości części ekranów na mareckim odcinku obwodnicy. Wydaje się, że w tym momencie istnieją dwa odcinki trasy, które powinny ulec wzmocnionej ochronie akustycznej: pierwszy od miejsca, gdzie dziś kończy się Trasa Toruńska w kierunku Marek (ok. 220 m), a drugi od planowanego wiaduktu nad ul. Ząbkowską do mostu na rzece Długiej w Markach. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż od momentu decyzji środowiskowej, która zakładała zupełnie inne założenia ochrony akustycznej do dnia dzisiejszego – powstały w tym rejonie osiedla mieszkaniowe typu bloki przy ulicy Pałacowej i Zamkowej. Zakładana wysokość ekranów miała być na poziomie 3 do 4 metrów, natomiast dziś tej ochrony brak.

Zdając sobie sprawę z formalnych trudności i pewnych procedur, które opóźniają działania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad mające na celu poprawę sytuacji mieszkańców południowo-wschodnich Marek w ww. sprawie, chciałbym zaproponować rozwiązanie, które być może rozwiązałoby zaistniały problem na stałe, nie ingerując w prowadzone prace przy budowie obwodnicy Marek.

Zwracam się do Pana Burmistrza z następującymi zapytaniami:

Czy istnieje możliwość wystąpienia władz Miasta Marki do GDDKiA z zapytaniem o możliwość przeprowadzenia nasadzeń drzew i krzewów przy realizowanej dziś obwodnicy Marek na odcinkach, które zostały pozbawione ochrony akustycznej w postaci ekranów, a które to zostały wymienione powyżej?

W przypadku negatywnej odpowiedzi ze strony GDDKiA, czy widzi Pan Burmistrz możliwość przeprowadzenia proponowanych działań przez Miasto Marki?

Tak powstała „zielona bariera” byłaby naturalną ochroną dla mieszkańców Marek przed nadmiernym hałasem ruchu samochodowego, który będzie się odbywał na oddanej z końcem 2017 roku trasie. Ponadto „zielona bariera” spełniałaby funkcje prośrodowiskowe z uwagi na wchłanianie przez rośliny CO2, a jak powszechnie wiadomo samochody odpowiadają za emisję 65% zanieczyszczeń (dane dla UE). Silniki samochodów emitują m.in. tlenki siarki, tlenki azotu, pyłów oraz toksyn, a także łatwo przyswajalnych metali ciężkich, które odpowiadają za szereg chorób takich jak: choroby płuc i oskrzeli, choroby serca, czy nowotwory. Co gorsze spaliny samochodowe rozprzestrzeniają się na niskich wysokościach i w dużych stężeniach, co sprawia, że są o wiele niebezpieczniejsze od tych pochodzących z przemysłu.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że Miasto Stołeczne Warszawa rozważa możliwość podobnego rozwiązania przy ulicy Wawelskiej, gdzie mieszkańcy pobliskich mieszkań na co dzień zmagają się z hałasem przejeżdżających samochodów i zanieczyszczeniem powietrza spowodowanym przez spaliny samochodowe. Wspomniany projekt wszedł właśnie w fazę konsultacji społecznych i wydaje się, że zyska akceptację co do realizacji.

Z góry dziękuję za odpowiedzi w powyższej sprawie.  

Do wiadomości:

– Rada Miasta Marki