Interpelacja w sprawie jakości obsługi pacjentów w Szpitalu Powiatowym w Wołominie.

Z dużym niepokojem odczytuję opinie Mieszkańców Powiatu Wołomińskiego na temat funkcjonowania Szpitala Powiatowego w Wołominie, a dokładniej mówiąc świadczonych przez szpital usług. Mam tu głównie na myśli obsługę pacjentów na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR), gdzie podejście pracowników szpitala w Izbie Przyjęć/Rejestracji jest daleka od oczekiwań pacjentów. Opisując najkrócej wspomniane zastrzeżenia mógłbym je określić stwierdzeniem – niemiła obsługa. Oczywiście nie byłoby w tym nic złego, bo każdy przecież może mieć tzw. „gorszy dzień”, gdyby nie fakt, że opinie te się powtarzają,
a dodatkowo dochodzą do tego opinie lekceważenia pacjentów, czy brak chęci udzielenia podstawowych informacji – jednym słowem niezadowalająca jakość obsługi pacjentów naszego Powiatu.

Chciałbym zaznaczyć, że moja interpelacja nie ma na celu jakiegokolwiek ataku na Szpital Powiatowy w Wołominie – jako całości, ponieważ w placówce tej pracuje wielu wartościowych i wspaniałych fachowców. Proszę potraktować moje pismo jako troskę
o pacjentów – Mieszkańców Powiatu Wołomińskiego, którzy muszą odczuwać szerokorozumiane zadowolenie z usług szpitala w ich pełnym zakresie. Jednocześnie, dbając o dobry wizerunek Powiatu Wołomińskiego nie możemy sobie pozwolić na ww. sytuacje.

W związku z powyższym, zwracam się do Pana Starosty z prośbą podjęcia stosownych działań mających na uwadze poprawę jakości obsługi pacjentów w Szpitalu Powiatowym
w Wołominie. Proszę również o informację, jakie działania podjęła dyrekcja szpitala w celu wyeliminowania zdarzeń, o których wspominam w pierwszej części tego pisma.

W imieniu swoim, jak i Mieszkańców Powiatu Wołomińskiego z góry dziękuję Panu Staroście za podjęte działania.

Powyższej treści interpelację złożyłem na ręce Starosty Powiatu Wołomińskiego. Czekam na odpowiedź.

szpital

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie projektu drogi powiatowej Sosnowa-Kościuszki.

Ciąg ulic Sosnowa-Kościuszki, począwszy od skrzyżowania Sosnowa/Kościuszki/Okólna/Mickiewicza, a na granicy Marek z Warszawą kończąc – wszedł z początkiem 2015 roku w zarząd dróg Powiatu Wołomińskiego. Nie ukrywam, że zależy mi na tym, aby wspomniane ulice zostały gruntownie wyremontowane, co będzie rodziło wydatki na poziomie kilku milionów złotych. Pierwszym etapem, który musi zostać zamknięty jest projekt budowy ww. ciągu ulic, który to został zlecony w drodze porozumienia przez Powiat Wołomiński – Gminie Marki. W tym właśnie celu złożyłem w mareckim urzędzie wniosek o udostepnienie informacji publicznej. Treść złożonego wniosku zamieszczam poniżej:

WNIOSEK

O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2001 r., Nr 112″ poz. 1198 z zm.) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

Z dniem 1.01.2015 roku ciąg ulic Sosnowa – Tadeusza Kościuszki w Markach przeszły w zarządzanie Powiatu Wołomińskiego, a co za tym idzie, to na Powiecie Wołomińskim ciąży obecnie dbanie o stan ww. ulic. Nie ulega wszelkiej wątpliwości, że stan tych ulic, zwłaszcza po zakończeniu prac związanych z budową kanalizacji wskazuje na potrzebę ich remontu. Należy podjąć próbę, aby wspomniany remont został dokonany kompleksowo – z uwzględnieniem odwodnienia i przebudowy skrzyżowania ulic: Sosnowa – Kościuszki – Okólna – Mickiewicza. Wiadomym jest, że realizacja tej inwestycji nie należy do najłatwiejszych z uwagi na wykup gruntów niezbędnych do wykonania zakładanych prac, a to skutkuje wykonaniem tej inwestycji na przełomie kilku lat.

W tegorocznym budżecie Powiatu Wołomińskiego zabezpieczono kwotę 100000 zł na projektowanie ww. dróg, która zostanie przekazana na rzecz Miasta Marki, po dostarczeniu noty księgowej za wykonanie wspomnianego projektu. Termin realizacji tego zadania upływa z końcem 2015 roku, a wynika to z porozumienia zawartego między Powiatem Wołomińskim, a Miastem Marki.

W tej sytuacji, mając na uwadze rozłożony w czasie proces realizacji ww. inwestycji, a co za tym idzie czas, na którym powinno nam zależeć – zwracam się z następującymi zapytaniami:

Na jakim obecnie etapie jest projektowanie ciągu ulic Sosnowa – Tadeusza Kościuszki, które zostało w drodze dotacji powierzone Miastu Marki?

Czy jest jakiekolwiek ryzyko nie dotrzymania terminu wykonania ww. projektu w tym roku, a jeśli tak, to z czego to wynika?

Jeśli w dniu złożenia powyższego pisma – Miasto Marki dysponuje już gotową dokumentacją projektową, to zwracam się z prośbą o możliwość jej przesłania wraz z odpowiedzią na powyższy wniosek. Chodzi mi głównie o kosztorys wykonania ww. inwestycji – w rozbiciu na poszczególne pozycje, w tym wykupy gruntów pod inwestycję?

IMG_20151202_143424

Będzie dodatkowe oznakowanie mareckich ulic!

Pamiętacie temat dodatkowego oznakowania mareckich ulic oraz dyskusję w tej sprawie, która toczyła się na naszym forum? Chciałbym poinformować, że wniosek, który składałem w tej sprawie do burmistrza w znacznej części zostanie lub został już spełniony. Burmistrz przychylił się do wskazanych we wniosku lokalizacji, co sprawi, że dodatkowe oznakowanie zafunkcjonuje przy następujących ulicach: Środkowa, Gen. Zajączka, Lisa Kuli oraz Mickiewicza.

Zdaję sobie sprawę z faktu, że dodatkowe oznakowanie nie rozwiąże kompleksowo poruszanego tematu, ale z pewnością wpłynie na poprawę bezpieczeństwa we wskazanych lokalizacjach. Nawet pojedyncze oznaki uświadomienia kierowców będą na korzyść mieszkańców Marek, którzy na co dzień pieszo pokonują drogę do szkoły, sklepu, pracy itp.

odp znaki

Petycja w sprawie przebudowy skrzyżowania Piłsudskiego/Fabryczna w Markach. Złóż swój podpis!

Skrzyżowanie ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego z ulicą Fabryczną jest jednym z bardziej obciążonych w naszym mieście, wynikiem czego są nieustannie tworzące się korki. W dużej mierze wynika to z niefortunnego układu skrzyżowania, czyli wyjazdu z ulicy Fabrycznej w kierunku Warszawy i Białegostoku, który jest zbyt wąski…

Zaistniałą sytuację potwierdzają relacje mieszkańców, którzy wielokrotnie sygnalizowali problem tworzących się korków, którym przecież można zaradzić. Jednym z rozwiązań, które wchodzą w grę jest przebudowa skrzyżowania poprzez zwężenie istniejącej w tym miejscu wysepki lub jej całkowitą likwidację. Zarządcą drogi powiatowej, którą jest ulica Fabryczna jest Starostwo Powiatu Wołomińskiego, natomiast drogi krajowej, czyli ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

W tym przypadku postanowiłem zwrócić się z prośbą o interwencję poselską do Poseł na
Sejm RP – Alicji Dąbrowskiej. Wiadomym jest, że interwencja posła będzie miała większą siłę przebicia niż radnego. Otrzymałem zapewnienie Pani Poseł, że taka interwencja z jej strony będzie wysłana do zarządców wymienionych ulic. Wiadomym jest również, że licznie złożone podpisy mieszkańców Marek pod wspomnianą interwencją  – zwiększą siłę przekazu zaistniałego problemu.

W tej sytuacji zachęcam Wszystkich Mieszkańców Marek do składania podpisów pod petycją, które zostaną przekazane wraz z pismem do Poseł Alicji Dąbrowskiej. W dalszej kolejności petycja
oraz podpisy zostaną załączone do interwencji poselskiej skierowanej do zarządców ulic: Piłsudskiego
i Fabrycznej.

Poniżej link do petycji w sprawie przebudowy skrzyżowania Piłsudskiego/Fabryczna:

PETYCJA W SPRAWIE PRZEBUDOWY SKRZYŻOWANIA PIŁSUDSKIEGO/FABRYCZNA W MARKACH

Zdjęcia ilustrujące zaistniałą sytuacją na skrzyżowaniu Piłsudskiego/Fabryczna w Markach:

 

Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych: ul. Kościuszki, Zagłoby

W dniu 30 stycznia 2014 roku złożyłem na ręce Starosty Powiatu Wołomińskiego Piotra Uścińskiego wniosek o interwencję w sprawie przejść dla pieszych, które zlokalizowane są na ulicy Tadeusza Kościuszki na wysokości ulicy Michała Wołodyjowskiego oraz na ulicy Jana Onufrego Zagłoby.

Pismo to było następstwem wniosku, który w dniu 28 października 2013 r. został złożony na Pańskie ręce za pośrednictwem przewodniczącego Rady Miasta Marki. Wcześniej również zwracałem uwagę na zaistniały problem za sprawą wniosku z dnia 4 września 2013 r., który także adresowałem do Pana – Panie Burmistrzu. Zwrócił Pan wówczas uwagę, że odcinek ulicy Tadeusza Kościuszki od ulicy Sosnowej do granicy m. st. Warszawa od 1 stycznia 2014 r. stanie się drogą powiatową, a co za tym idzie, sprawę należy zgłosić do Starostwa Powiatu Wołomińskiego, jako przyszłego zarządcy drogi. Tak też uczyniłem.

Powołując się na uchwałę nr XXI – 228/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 września 2012 roku skierowałem pismo do Pana Starosty. Odpowiedź ze strony Starostwa Powiatu Wołomińskiego wskazywała jednak, że wspomniany odcinek ulicy wcale nie stał się drogą powiatową z dniem 1 stycznia 2014 r. Powodem takiej sytuacji była rozbieżność uchwały XXI-228/2012 z dnia 27 września 2012 r. Rady Powiatu Wołomińskiego, a uchwałą XL/308/2013 Rady Miasta Marki. W tej sytuacji fragment ul. Tadeusza Kościuszki nadal jest drogą gminną, a jego zarządcą jest Urząd Miasta Marki.

Tak się szczęśliwie złożyło, że podczas posiedzenia połączonych komisji: Budżetowo-Gospodarczej oraz Oświaty, Kultury i Sportu mięliśmy okazję gościć Pana Starostę Piotra Uścińskiego, którego zapytałem o całą sprawę.Okazało się, że Starosta doskonale znał temat i dziwił się, że Burmistrz Miasta Marki nie interweniuje w celu rozwiązania zgłaszanego przeze mnie problemu. Jak stwierdził, to 1 styczeń 2015 r. będzie prawdopodobną datą, z którą wspomniany odcinek ul. Tadeusza Kościuszki stanie się drogą powiatową.

W związku z zaistniałą sytuacją proszę Pana Burmistrza o odpowiedź na poniższe pytania:

1. Czy znana jest konkretna data, z którą odciek ulicy Tadeusza Kościuszki od ulicy Sosnowej do granicy m. st. Warszawa stanie się drogą powiatową?

2. Czy Urząd Miasta Marki ma w planach podjęcie niezbędnych działań w celu poprawy bezpieczeństwa w miejscach, które wskazałem we wniosku z dnia 28 października 2013 r.?

3. Jeśli tak, to które ze wskazanych przeze mnie rozwiązań brane są pod uwagę?-

– Pomalowanie wspomnianych przejść dla pieszych w kolorze biało-czerwonym,

– Zastosowanie dodatkowego oznakowania pionowego w okolicy wspomnianych z informacją:

UWAGA! PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH lub KIEROWCO ZWOLNIJ! PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH,

– Zastosowanie sygnalizacji świetlnej informującej o przejściu dla pieszych,

– Zastosowanie elementów odblaskowych zwiększających widoczność przejścia dla pieszych.

Jednocześnie pragnę zwrócić uwagę na fakt, że mamy obecnie okres wakacyjny. Warto, aby w tym czasie podjąć działania mające na celu poprawę sytuacje we wskazanych przeze mnie lokalizacjach. Należy pamiętać, że po zakończonych wakacjach dziesiątki mareckich dzieci pomaszeruje chodnikiem przy ul. Tadeusza Kościuszki do Szkoły Podstawowej Nr 1, ale żeby się tak stało, to muszą one przedostać się na ten chodnik bezpiecznymi przejściami dla pieszych, których obecnie nie ma. Warto wziąć pod uwagę fakt, że przed nami okres jesienno-zimowy, w którym szybko zapada zmrok, dlatego dobrze widoczne przejścia dla pieszych są tymi, których oczekują rodzice dzieci posyłających codziennie swoje pociechy do wspomnianej szkoły podstawowej.

W załączeniu przesyłam szereg zdjęć, które dokumentują niedostateczne oznakowanie pionowe lub jego całkowity brak przed przejściami znajdującymi się w rejonie ulicy Michała Wołodyjowskiego oraz ulicy Jana Onufrego Zagłoby. Oznakowanie poziome jest wyblakłe i ledwo widoczne dla nadjeżdżających samochodów. Warto zwrócić uwagę na fakt, że ulica Tadeusza Kościuszki jest tą ulicą na której odbywa się ruch drogowy o dużym natężeniu. Tym bardziej należy podjąć niezwłoczne działania w celu poprawy bezpieczeństwa na wspomnianych przejściach dla pieszych.Do wniosku dołączam również listę z podpisami mieszkańców Marek, które zebrał Pan Wojciech Wasikowski – jeden z mieszkańców tego rejonu Marek oraz ksero wniosku, który złożyłem w dniu 28 października 2013 r.Mam nadzieję, iż wszystkie te argumenty sprawią, że jeszcze w tym roku zostaną przeprowadzone niezbędne prace w celu zwiększenia bezpieczeństwa we wskazanych przeze mnie lokalizacjach. Zaznaczam jednocześnie, że sprawia ciągnie się już od blisko roku, gdy złożyłem pierwszy z wniosków, dlatego liczę, że tym razem problem zostanie rozwiązany definitywnie.

Proszę, aby odpowiedź na ww. pismo została sporządzona w wersji pisemnej. Link do złożonej petycji: http://www.petycje.pl/petycjePodglad.php?petycjeid=10690

Odpowiedź burmistrza na mój wniosek w sprawie przejść dla pieszych na ulicy Tadeusza Kościuszki (Wołodyjowskiego, Zagłoby), pod którym podpisało się 173 Mieszkańców Marek.

odp1-635x900

odp2-635x900

Czy odpowiedź jest satysfakcjonująca? Moim zdaniem nie, z uwagi na zwlekanie z reakcją w oczekiwaniu na przejęcie drogi przez powiat. Oby takie postępowanie nie miało negatywnych skutków w postaci wypadków drogowych, zwłaszcza w porze jesienno-zimowej.Pytanie, czy Was zadawala takie stanowisko burmistrza w tej sprawie?